• लिखित परीक्षाको नतिजा तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवर्ताको समय तालिका तोकिएको सुचना मिति २०७९।०३।०४ गते