Result

  1. तह ७ देखि ९ तह सम्म बढुवा, सरुवा तथा पदस्थापनको सुचना २०७८।११।२५ गते
  2. तह १ देखि ६ तह सम्म सरुवा तथा पदस्थापनको सुचना २०७८।११।२५ गते
  3. प्राविधिक तर्फ पदस्थापन तथा सरुवा, तह ५-८ सम्म, सुचना मिति २०७८।०८।२८
  4. प्राविधिक तर्फ पदस्थापन तथा सरुवा, तह २-४ सम्म, सुचना मिति २०७८।०८।२८
  5. प्रशासन तर्फ पदस्थापन तथा सरुवा, तह -१ सूचना मिति २०७८।०८।२८
  6. प्रशासन तर्फ पदस्थापन तथा सरुवाऽ तह ६-८ सम्मऽ सुचना मिति २०७८।०८।२७
  7. प्रशासन तर्फ पदस्थापन तथा सरुवाऽ तह ४-५ सम्मऽ सुचना मिति २०७८।०८।२७
  8. सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धी सूचना २०७८।०८।२१
  9. बैकल्पिक उमेदवारको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना २०७७-०७ -१९
  10. Notice of Baikalpik candidate-2076-11-21.jpeg