उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली (१५ दिने सूचना पछिको थप स्वीकृत नामावली) News and Notice बाट Download गर्न सकिन्छ ।