• पोखरा औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयका शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०८१ ०२ २१ गते (New and Notice बाट Downloa गर्न सकिन्छ ।)