• लिखित परीक्षा कार्याक्रम स्थगित गरिएको सुचना २०७८।१०।०७