• बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ती दिने सुचना मिति २०७९।०५।१० गते ।