• भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्यवनको सूचना २०८० ०७ २१