हेटौडा औद्योगिक व्यस्थापन कार्यालयको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना २०८० १२ २० (तल News and Notice बाट यो सूचना डाउलोड गर्न सकिन्छ)