पोखरा औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा Guest House Building को Repair and Maintenance सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सुचना प्रकाशित मिति २०७८।०५।१७ गते