बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको बिद्युतीय /दरभाउपत्र (e-GP) आह्वानको सुचना प्रथप पटक प्रकाशित मिति २०७९।०८।०१