भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउत्र आह्वानको सुचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८।११।२७ गते