भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको Invitation For BID को सुचना प्रकाशन मिति २०७९।१२।०६ गते