पाटन औद्योगिक क्षेत्र कार्यालयकाे लिलाम बढाबढ गर्ने सम्बन्धी सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०३।०८)

पाटन औद्योगिक क्षेत्र कार्यालयकाे लिलाम बढाबढ गर्ने सम्बन्धी सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०३।०८)