• काेभिड-१९ संक्रमणकाे कारण कामर्चारी व्यवस्थापन तथा परीक्षण सम्बन्धमा