• भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको सुरक्षा कर्मीको लागि सिलबन्दी दरभाउत्र आह्वानको सुचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९।०२।२० गते