• बैकल्पिक सुचीको योग्यताक्रमको उमेद्वारलाई नियुक्ती पत्र बुझन आउने बारेको सुचना ।