हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको मिति २०८० ११ २३ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित विद्युतिय माध्यमबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना (तल News and Notice बाट यो सूचना डाउलोड गर्न सकिन्छ)